}

Przedszkole Niepubliczne  Zgromadzenia          
Sióstr Św. Elżbiety  w  Wałbrzychu
 
 
 
 
 
 

Prawa i obowiązki przedszkolaka

 
DZIECKO MA WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z KONWENCJI PRAW DZIECKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI  DO: 
 
Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
Szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego podmiotowego traktowania
Ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej,
Poszanowania jego godności osobistej,
Poszanowania własności
Opieki i ochrony
Akceptacji jego osoby. 
 
DZIECKO MA OBOWIĄZEK W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
 WŁASNE I KOLEGÓW:  
 
Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielem
Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela.
Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia ITP. Związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.
Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń , w których przebywa.
Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych.
 
©2017 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Wałbrzychu